Algemene voorwaarden

Artikel 1: Toepasselijkheid

1.1
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten van Infinite Eight gesloten en verrichte diensten en handelingen.

1.2
De algemene voorwaarden van Infinite Eight zijn ook van toepassing op overeenkomsten waarbij Infinite Eight toebehoort aan de derde partij.

1.3
Door ondertekening van een overeenkomst met Infinite Eight, verklaart de opdrachtgever akkoord te gaan met de algemene voorwaarden van Infinite Eight.

Artikel 2: Aansprakelijkheid

2.1
De opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de aan Infinite Eight ter beschikking gestelde informatie.

2.2
De opdrachtgever draagt het risico van misverstanden en/of fouten met betrekking tot de uitvoering indien de oorzaak te herleiden is tot het handelen van de opdrachtgever, zoals het niet melden of het niet verstrekken van volledige informatie.

2.3
De opdrachtgever vrijwaart Infinite Eight voor aanspraken ter zake van auteursrechten op door de opdrachtgever verstrekte materialen, die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt.

Artikel 3: Opschorting en ontbinding

3.1
Indien de opdrachtgever een opdracht (geheel of gedeeltelijk) herroept, is Infinite Eight gerechtigd alle in verband met die opdracht gemaakte kosten bij de opdrachtgever in rekening te brengen.

3.2
Indien de opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt, heeft Infinite Eight het recht om de opdracht en de in verband met die opdracht gemaakte kosten komen voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 4: Gebruik en licentie

4.1
Indien de opdrachtgever zijn verplichtingen volledig nakomt, verkrijgt hij daarmee het gebruiksrecht van het ontwerp (publicatie en verveelvoudiging).

4.2
Zolang hierover geen andere schriftelijke afspraken zijn gemaakt, heeft Infinite Eight de vrijheid om het ontwerp te gebruiken en/of of concept voor eigen publiciteit of promotie.

4.3
Bij een door de opdrachtgever gewenste wijziging dient de opdrachtgever Infinite Eight als eerste in de gelegenheid te stellen deze door te voeren. Hiervoor dient een vergoeding te worden betaald op basis van de gebruikelijke tarieven van Infinite Eight.

Artikel 5: Intellectueel eigendomsrecht

5.1
Alle intellectuele eigendomsrechten die voortvloeien uit de overeenkomst komen aan Ifneight of de licentiegevers toe. Dit geldt ook voor niet uitgevoerde concepten en/of voorstellen. De opdrachtgever mag dus niet zonder onze schriftelijke toestemming het werk verveelvoudigen, openbaar maken, bewerken of wijzigen, tenzij wij dit uitdrukkelijk zijn overeengekomen.

5.2
Intellectuele eigendomsrechten die voor de totstandkoming van de overeenkomst aan e opdrachtgever toebehoorden blijven eigendom van de opdrachtgever. Hierbij kan je denken aan foto’s die de opdrachtgever zelf heeft gemaakt.

5.3
Intellectuele eigendomsrechten die voor de totstandkoming van de overeenkomst aan derden toebehoorden blijven van derden. Hierbij kan je denken aan foto’s die een fotograaf voor je heeft gemaakt.

5.4
Als de opdrachtgever ons vraagt bepaalde gegevens, documenten, materialen en/of informatie te gebruiken, dan is het de opdrachtgever zijn eigen verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat hij/zij altijd een geldige licentie heeft voor het gebruik daarvan. De opdrachtgever vrijwaart ons van alle aanspraken in verband met de voornoemde gegevens, documenten, materialen en /of informatie.

5.5
Het plegen van onderzoek door Ifneight naar het bestaan van mogelijke intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van de door de opdrachtgever geleverde materialen maakt geen deel uit van de overeenkomst.

5.6
Tenzij het werk zich daar niet voor leent, heeft Ifneight het recht onze naam op of bij het werk te (laten) vermelden of verwijderen.

5.7
Voor iedere inbreuk op het intellectueel eigendomsrecht, brengt Ifneight driemaal de gebruikelijke vergoeding (voor een dergelijke vorm van gebruik) in rekening, waarbij wij niet het recht op vergoeding verliezen van eventuele overige geleden schade, waaronder directe en indirecte schade en de daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten.

Artikel 6: Offerte Overeenkomst en bevestiging

6.1
De offerte is vrijblijvend totdat de opdrachtgever akkoord is gegaan door ondertekening van de offerte. Indien deze getekend is, gaat de opdrachtgever akkoord met de algemene voorwaarden van Infinite Eight.

6.2
Indien er in de offertes/aanbiedingen geen termijn van aanvaarding wordt genoemd, vervalt deze binnen 14 dagen.

6.3
Indien een offerte en/of aanbieding van Ifneight een kennelijke fout of vergissing bevat, kan de opdrachtgever geen rechten ontlenen. De opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan een aanbod van Ifneight dat gebaseerd is op door de opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige informatie/gegevens.

6.4
Indien de opdrachtgever de overeenkomst op naam van een andere(rechts)persoon sluit, verklaart hij door het aangaan van de overeenkomst daartoe bevoegd te zijn. De opdrachtgever is naast deze (rechts)persoon hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de uit die overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

6.5
De opdrachtnemer is bevoegd om, indien de opdrachtnemer dit noodzakelijk acht, voor een juiste uitvoering van de opdracht derden in te schakelen. De kosten hiervan zullen aan de opdrachtgever worden doorberekend conform de verstrekte prijsopgaven. Ifneight zal met de opdrachtgever overleg voeren hierover. Eventuele bezwaren hiertegen dient de opdrachtgever vóór het sluiten van een overeenkomst aan de opdrachtnemer kenbaar te maken.

Artikel 7: Meerwerk

7.1
Werkzaamheden en/of andere prestaties die buiten de overeenkomst vallen, worden gefactureerd volgens het geldende uurtarief van Infinite Eight.

Artikel 8: Betalingsvoorwaarden

8.1
Tenzij anders overeengekomen, dient opdrachtgever de overeengekomen prijs en verschuldigde bedragen binnen 14 dagen na factuurdatum te voldoen. Indien de opdrachtgever hieraan niet voldoet, is hij een rente verschuldigd van ten minste 15%. Tevens zijn (buiten) gerechtelijke incassokosten in verband met te late betalingen voor rekening van de opdrachtgever.

8.2
Bij bedragen boven de 500 euro geldt een vooruitbetaling van 15%. Ons team start  niet met de uitvoering van de overeenkomst zolang wij de vooruitbetaling nog niet hebben ontvangen. Betaalde voorschotten worden in mindering gebracht op de factuur.

8.3
Indien de opdrachtgever niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, vervallen alle rechten overgedragen door Infinite Eight (aan de opdrachtgever) worden opgeschort totdat de opdrachtgever aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.

8.4
Indien de betaling niet op tijd voldaan is, zullen we de opdrachtgever hierop wijzen door middel van een betalingsherinnering. Vervolgens krijgt de opdrachtgever nog eens een termijn van 3 dagen om zijn/haar betalingsverplichting te voldoen. Indien de betaling op dat moment nog steeds niet is voldaan, is de opdrachtgever ons na het verstrijken van die 3 dagen de wettelijke rente verschuldigd over het openstaande bedrag tot het moment dat de opdrachtgever zijn betalingsverplichting nakomt. Ook de door ons gemaakte buitengerechtelijke incassokosten worden in rekening gebracht bij de opdrachtgever.