Algemene voorwaarden

Artikel 1: Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten van Infinite Eight gesloten en verrichte diensten en handelingen.

1.2 De algemene voorwaarden van Infinite Eight zijn ook van toepassing op overeenkomsten waarbij Infinite Eight toebehoort aan de derde partij.

1.3 Door ondertekening van een overeenkomst met Infinite Eight, verklaart de opdrachtgever akkoord te gaan met de algemene voorwaarden van Infinite Eight.

Artikel 2: Aansprakelijkheid

2.1 De opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de aan Infinite Eight ter beschikking gestelde informatie.

2.2 De opdrachtgever draagt het risico van misverstanden en/of fouten met betrekking tot de uitvoering indien de oorzaak te herleiden is tot het handelen van de opdrachtgever, zoals het niet melden of het niet verstrekken van volledige informatie.

2.3 De opdrachtgever vrijwaart Infinite Eight voor aanspraken ter zake van auteursrechten op door de opdrachtgever verstrekte materialen, die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt.

Artikel 3: Opschorting en ontbinding

3.1 Indien de opdrachtgever een opdracht (geheel of gedeeltelijk) herroept, is Infinite Eight gerechtigd alle in verband met die opdracht gemaakte kosten bij de opdrachtgever in rekening te brengen.

3.2 Indien de opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt, heeft Infinite Eight het recht om de opdracht en de in verband met die opdracht gemaakte kosten komen voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 4: Gebruik en licentie

4.1 Indien de opdrachtgever zijn verplichtingen volledig nakomt, verkrijgt hij daarmee het gebruiksrecht van het ontwerp (publicatie en verveelvoudiging).

4.2 Zolang hierover geen andere schriftelijke afspraken zijn gemaakt, heeft Infinite Eight de vrijheid om het ontwerp te gebruiken en/of of concept voor eigen publiciteit of promotie.

4.3 Bij een door de opdrachtgever gewenste wijziging dient de opdrachtgever Infinite Eight als eerste in de gelegenheid te stellen deze door te voeren. Hiervoor dient een vergoeding te worden betaald op basis van de gebruikelijke tarieven van Infinite Eight.

Artikel 5: Auteursrecht

5.1 Infinite Eight garandeert dat Infinite Eight met de geleverde ontwerpen als maker wordt beschouwd. Infinite Eight biedt alleen originele ontwerpen en inhoud aan.

5.2 Tenzij uitdrukkelijk overeengekomen behoort het doen van onderzoek naar het bestaan van merkrechten, tekeningen of auteursrechten tot de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever.

Artikel 6: Offerte Overeenkomst en bevestiging

6.1 De offerte is vrijblijvend totdat de opdrachtgever akkoord is gegaan door ondertekening van de offerte. Indien deze getekend is, gaat de opdrachtgever akkoord met de algemene voorwaarden van Infinite Eight.

Artikel 7: Meerwerk

7.1 Werkzaamheden en/of andere prestaties die buiten de overeenkomst vallen, worden gefactureerd volgens het geldende uurtarief van Infinite Eight.

Artikel 8: Betalingsvoorwaarden

8.1 Tenzij anders overeengekomen, dient opdrachtgever de overeengekomen prijs en verschuldigde bedragen binnen 14 dagen na factuurdatum te voldoen. Indien de opdrachtgever hieraan niet voldoet, is hij een rente verschuldigd van ten minste 15%. Tevens zijn (buiten) gerechtelijke incassokosten in verband met te late betalingen voor rekening van de opdrachtgever.

8.2 Bij bedragen boven de 500 euro geldt een vooruitbetaling van 15%.

8.3 Indien de opdrachtgever niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, vervallen alle rechten overgedragen door Infinite Eight (aan de opdrachtgever) worden opgeschort totdat de opdrachtgever aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.